Vision for Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

Aviation Museum Denmark

Vi fremlagde i november 2005 en indledende projektbeskrivelse som et konkret forslag til etableringen af Danmarks Flyvehistoriske Museum på Værløse (DFM-VL).

Den store folkelige opbakning bag denne vision var både overvældende og tankevækkende og således opmuntrende for det videre arbejde frem mod målet: Et realiserbart Danmarks Flyvehistoriske Museum af internationalt format, beliggende på Danmarks længst fungerende operationelle flyvestation, Flyvestation Værløse, og blot 17 km fra Københavns centrum, og på fuld højde med museer i vores nabolande.

Vi blev fra kommunalt hold blevet opfordret til at ”tænke stort” og til at ”fastholde den store vision”. Det har været en langsigtet udfordring, som vi med glæde tog op. Vi har den fornødne frivillige ekspertise på det flyvehistoriske og –tekniske område samt en handlekraftig og aktiv bestyrelse, der er rede til at samarbejde med Furesø Kommune, Furesø Museum, Kulturministeriet, Kulturarvsstyrel- sen, Flyvevåbnets Museumskommission, Nationalmuseet og andre nationale og internationale flyvemuseer, institutioner og organisationer.

Vi ønsker at blive en overordentlig værdifuld turistmæssig og folkelig attraktion ikke blot for Furesø Kommune, hovedstadsområdet og Øresunds-regionen, men for hele nationen. Vi vil kunne bidrage med værdifuld teknisk og historisk viden til skoleungdommen indenfor flyvningens verden, f.eks. i forbindelse med Besættelsen og Den Kolde Krig m.m.

Vi ønsker at blive et tiltrængt, værdifuldt element i formidlingen af dansk flyvnings histories kulturarv. Samtidig med at vi vil bidrage til at bevare offentlighedens opmærksomhed på dansk militærflyvning, også øst for Lillebælt. for tiden er alle operationelle fly og enheder er blevet forlagt til Jylland.

Vi fremlagde en udbygget udgave af vore visioner og planer for etableringen af Danmarks Flyvehistoriske Museum/ Aviation Museum Denmark, revideret i overensstemmelse med den af Forvaltningen for Sammenlægningsudvalget fremsatte skitse for værdigrundlaget for Furesø Kommunes fremtidige museumsvirksomhed.

Aviation Museum Denmark vil kombinere oplevelsen af det tekniske og historiske aspekt samt glæden ved den enestående natur, der omgiver brugerne af området, idet området med få undtagelser vil fremstå uændret, dog med flere naturforbedrende elementer. Flyvning har altid udfoldet sig fra naturskønne områder med høj himmel og vidt udsyn, det gælder også vore smukke flyvestation, som har huset fly og flytrafik siden 1934.

Et museum med kort afstand til hovedstaden, over dansk militærflyvning og især flyvningens historie på Flyvestation Værløse bør formidle historien ved at opbevare og fremvise fly og genstande i et autentisk kulturmiljø: ”en typisk dansk flyvestation”. Samtidig give flyvestationen en enestående mulighed for at vedligeholde og klargøre historiske fly, så de ikke kun er udstillingsobjekter, men også er i flyvedygtig stand, hvor det er muligt.

Museets faciliteter – som f.eks. café, toiletfaciliteter, møde- og selskabs- lokaler m.m. – bør være til rådighed for et bredt publikum, der ikke udelukkened har interesseret i flyvningens historie, men som f.eks. har naturoplevelsen som det egentlige mål for udflugten – og som et lokalt mødested lidt ud over det sædvanlige for Storkøbenhavns og Furesø Kommunes borgere.

Der er mange unikke historier som bør fortælles til befolkningen, f.eks blev flyvepladsen angrebet af tyske fly 9. april 1940 og efterfølgende fungerede den som  tysk flyveplads under Besættelsen. I efterkrigstiden var Værløse en af vores og Natos vigtigste ”fremskudte” baser i Den Kolde Krig bl.a. som udgangspunkt for rekognosceringsmissioner langt ud i Østersøen – og den var udgangspunkt for utallige civile redningsmissioner, Grønlandsflyvninger, nødhjælpsflyvninger og flyvninger for Kongehus og Folketing, ligesom Flyvematerielkommandoen, FMK, igennem årene her udførte et kolossalt arbejde med implementering, vedligeholdelse og opdatering af Flyvevåbnets fly.

Flyvestation Værløse har således været en hovedhjørnesten i dansk militærflyvning gennem mere end 70 år og udgør den ideelle fysiske og autentisk ramme for Danmarks Flyvehistorie.

Udstillinger

Aviation Museum Denmark | Udstillinger

En række af vore historiske fly har haft Flyvestationen som deres og besætningernes hjembase i hele deres tjenestetid. Således er de en integreret del af Flyvestation Værløses samlede historiske værdigrundlag. Det gælder de kendte fly som Dakota/DC3, Catalina, Spitfire, Harvard, Firefly og alle helikoptertyperne. Disse luftfartøjstyper, samt diverse trænings- og forbindelsesfly (T-33, Chipmunk, KZ-VII) udgør en naturlig kerne i udstillingsmateriellet, når Aviation Museum Denmark fokuserer på flyvestationens efterkrigshistorie.

Til belysning af flyvestationens rolle som deployeringsbase under den kolde krig bør der ved/i de to shelters opstilles eksemplarer af de kendte jagerflytyper, Draken, Starfighter, Super Sabre og (på sigt) F-16. Hvor der i øvrigt er bevaret mindst to eksemplarer af en type, bør den ene af disse opstilles i DFM. Det gælder bl.a. Thunderjet, Meteor, Thunderflash og Sabre.

På længere sigt må det være naturligt, når Aviation Museum Danmark overgår til at være Flyvevåbnets Museum, at man på dette historiske, centrale og publikumsnære sted kan fremvise et så samlet billede af dansk militærflyvnings historie som muligt.

Årene 1934-40 vil kunne repræsenteres af fly som Tiger Moth, Dankok, Avro 504N, der alle var baseret på Sjælland. Det eksisterende fuselagestel til en Fokker D.XXI vil være et oplagt udgangspunkt for en – for publikum tilgængelig – genopbygningsopgave i det arbejdende værksted – og dermed stå som et mindesmærke over 9. april 1940, men også vise den store anstrengelse det er at gøre fly og materiel i flyveklar- eller udstillingsbar stand. Derfor vil det også være af største betydning, at der bevares de gode værkstedsfaciliteter til den nødvendige vedligeholdelse af materiellet. Disse faciliteter omfatter såvel bygninger som redskaber/værktøj. Et vedligeholdelsesaspekt blandt mange er servicering af understel på de af flyene, der skal kunne flyttes rundt efter behov for forandringer i udstillingens opsætning.

Som en del af museets dokumentationsopgave og arbejde med at genoprette udstillingsmateriellet på museal korrekt vis er det afgørende, at der etableres mulighed for korrekt opmaling af fly. De faciliteter, som nu findes hos Malerværkstedet, HVK Værløse (malerhal, serigrafiværksted til fremstilling af bl.a. betjeningssymboler og heraldiske mærker, stencilmaskiner m.m.) bør bevares/overflyttes, så der kan arbejdes med historisk korrekt genopmaling af de mange fly, der har været udsat for mindre saglige behandlinger gennem årene. Dette og værkstedet, hvor flystel vedligeholdes, kan være en del af det arbejdende værksted til glæde og oplysning for publikum.

Organisation

Aviation Museum Denmark | Organisation

På dette trin af projektet er det i sagens natur ikke muligt at give et konkret bud på organisatoriske og økonomiske forhold. Vi er er naturligvis opmærksom på, at afklaringen af disse forhold er helt afgørende for, hvorledes og hvornår museet vil blive realiseret.

Efterfølgende skal bestyrelsen opstille en uprioriteret – og næppe udtømmende – række overvejelser om den strategiske beslutningsproces:

 • 1. Afklaring af visionens indhold, f.eks. et museum, der bliver økonomisk og funktionelt selvbærende inden for en periode af f.eks. 5 år fra opstart.
 • 2. Afklaring af karakter og indhold af de fysiske rammer for museet. Startopstilling og udbygningspotentiale.
 • 3. Afklaring af tilgængeligheden af de fysiske udstillingsobjekter og deres kontekstobjekter – bredden i museets spændvidde.
 • 4. Afklaring af, hvilke protektorinstanser, henholdsvis sponsorgrupper, der skal søges inddraget – henholdsvis en identifikation af, hvad ”modydelsen” kunne tænkes at være. Se afsnittet om sponsorstrategi på side 17.
 • 5. Afklaring af, hvorledes tilvejebringelse af en minimumsstartkapital kan gennemføres og hvilke metoder, der her kunne tænkes iværksat.
 • 6. Afklaring af, hvad det oplevelsesøkonomiske aspekt betyder for ”the grand design”: Direkte fremvisning, indsigtsskabelse, baggrundsinformation, underholdning, naturoplevelse, skabelse af et ”komme-igen-behov”, mechandising (især af dokumentarisk art).
 • 7. Afklaring af, hvorledes de forskellige interesseorganisationer og interessegrupper vil medvirke eller støtte op omkring museets konkrete etablering. Fælles produkter i stil med samarbejdet med DC-3 Vennerne og veteranflyene.
 • 8. Afklaring af værtskommunens mulige støtte ”in kind”.
 • 9. Opstilling af en strategi-rammeplan for de enkelte aspekters indbyrdes procesmæssige sammenhæng og mulige tidsmæssige bindinger.

Bygninger

Aviation Museum Denmark | Bygninger

Der er mange udgifter til etablering, henholdsvis drift af museet og det er nødvendigt at forholde sig kritisk og realistisk for at gennemføre det muliges kunst. Følgende elementer bør indgå i overvejelserne:

 • a.Funktionsdueligheden og brandsikring af bygningerne.
 • b.Adgangsveje.
 • c.Parkeringsmuligheder.
 • d.Skiltning.
 • e.Belysning.
 • f.Aflåsning og afsikring.
 • g.Udenomsarealer.
 • h.Vedligeholdelse.
 • i.Miljøkrav og godkendelser.
 • j.Bindinger på anvendelsen.
 • k.Bindinger i relation til indretning og evt. ombygning.
 • l.Bindinger på evt. udbygning.
 • m.Bindinger på anvendelse af udenomsarealer

Udstillingsobjekter

Aviation Museum Denmark | Udstillingsobjekter

Visionen er at udstille fly og fremvise et typisk flyvestationsmiljø – samt at sætte dette ind i den naturlige ramme, der omfatter, hvad flyvning har betydet for det danske samfund til forskellige tider. Denne vision kræver, at der skaffes både økonomiske og praktiske muligheder for:

 • a. Evt. økonomisk kompensation for erhvervelse.
 • b.Adskillelse og transport.
 • c.Magasinering.
 • d.Registrering.
 • e.Renovering.
 • f.Klargøring.
 • g.Opstilling og vedligeholdelse.