Ordinær generalforsamling, Onsdag, den 28. februar 2018 kl. 19.00

Herved indkaldes til: Ordinær generalforsamling

 

I foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

Onsdag, den 28. februar 2018 kl. 19.00

i Fælleshuset, Kroparken 3, Kirke Værløse, 3500 Værløse

(kørevejledning vedlagt)

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmeoptæller(e).
  4. Formandens beretning.
  5. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for decharge.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af årligt kontingent.
  8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor samt revisor suppleant.
  9. Eventuelt

For at kunne stemme på generalforsamlingen skal medlemsbidraget for 2018, DKK 200,00, være indbetalt senest 21. februar 2018 på

foreningens konto: Danske Bank reg. nr. 4310, konto nr. 0010 118 336

Medlemmernes forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen, hvilket er den 21. februar 2018.

Vi håber på, at også du møder personligt op. I tilfælde af, at du ikke kan komme, vil vi opfordre til, at du underskriver vedhæftede fuldmagt, som kan scannes og mailes til info@aviationmuseum.dk, eller sendes per brev til Judith Jørgensen, Kroparken 9, Kirke Værløse, 3500 Værløse.

På bestyrelsens vegne, med venlig hilsen

Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

Finn René Jørgensen

Formand

 

Kørevejledning

Kroparken ligger i centrum af Kirke Værløse.

Nærmeste vej er fra Bundsvej at køre ind ved Netto og fortsætte ad Bygaden til Kroparken.

Bundsvej er fortsættelsen af Kirke Værløsevej mod Ganløse fra Værløse.

Fælleshuset ligger i Kroparken. Indkørsel sker fra Bygaden. Nærmeste parkering er i Kroparken, alternativt foran Netto på Bygaden.